จำนวนคนออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


University Business Incubators


สกอ.
คณะกรรมการบริหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 

 

 

 

 

 

 

- ชื่อ-สกุล      ดร.สาธิต  พุทธชัยยงค์

- ตำแหน่ง      อธิการบดี

หน้าที่รับผิดชอบ

1.     อำนวยการและส่งเสริมการดำเนินงานของ RMUTK-UBI

2.     วางแผน กำกับดูแลการดำเนินงานของ UBI  ให้เป็นตามแผนการดำเนินงาน
และแผนการใช้งบประมาณที่ได้กำหนดและกำหนดนโยบายในการทำงาน

3.     จัดแบ่งความรับผิดชอบของคณะดำเนินงานให้เหมาะสมและครอบคลุม
ขอบเขตการดำเนินงาน

4.     คัดสรรและแต่งตั้งบุคลากรในคณะดำเนินงาน

5.     อนุมัติจัดจ้างผู้เกี่ยวข้องใน UBI

6.     ให้การปรึกษาแนะนำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงคุณภาพพิจารณาเห็นชอบ
ในรายละเอียดของการดำเนินงาน UBI ตามที่คณะดำเนินงานโครงการเสนอ

 

 

 

 

 

 

 

- ชื่อ-สกุล        นางจิราภรณ์  สัพทานนท์

- ตำแหน่ง         รองอธิการบดี

หน้าที่รับผิดชอบ

1.     อำนวยการและส่งเสริมการดำเนินงานของ RMUTK-UBI

2.     วางแผน กำกับดูแลการดำเนินงานของ UBI  ให้เป็นตามแผนการดำเนินงาน
และแผนการใช้งบประมาณที่ได้กำหนดและกำหนดนโยบายในการทำงาน

3.     จัดแบ่งความรับผิดชอบของคณะดำเนินงานให้เหมาะสมและครอบคลุม
ขอบเขตการดำเนินงาน

4.     คัดสรรและแต่งตั้งบุคลากรในคณะดำเนินงาน

5.     ร่วมวางแผนและกำหนดนโยบายในการทำงาน

6.     ให้การปรึกษาแนะนำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงคุณภาพร่วม
พิจารณาเห็นชอบในรายละเอียดของการดำเนินงาน UBI
ตามที่คณะดำเนินงานโครงการเสนอ
 

- ชื่อ-สกุล         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  อนันต์วราพงษ์

- ตำแหน่ง         ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

หน้าที่รับผิดชอบ

1.     อำนวยการและส่งเสริมการดำเนินงานของ RMUTK-UBI

2.     วางแผน กำกับดูแลการดำเนินงานของ UBI  ให้เป็นตาม
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้งบประมาณที่ได้กำหนด
และกำหนดนโยบายในการทำงาน

3.     จัดแบ่งความรับผิดชอบของคณะดำเนินงานให้เหมาะสม
และครอบคลุมขอบเขตการดำเนินงาน

4.     ร่วมวางแผนและกำหนดนโยบายในการทำงาน

5.     ให้การปรึกษาแนะนำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงคุณภาพ

6.     ส่งเสริมการวิจัย
 

 

 

 

 

 

 

 

- ชื่อ-สกุล           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิราณี  ศรีกนก

- ตำแหน่ง           -

หน้าที่รับผิดชอบ

1.       ให้การปรึกษาแนะนำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงคุณภาพ

2.       กำหนด Road Map แผนกลยุทธ์  แผนการดำเนินงาน
และแผนการปฏิบัติงาน ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน

3.       ปฏิบัติการตาม Road Map  และการบริหารความเสี่ยง

4.       ส่งเสริมการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมบ่มเพาะ

5.       ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้เข้าร่วมบ่มเพาะ

6.       ประสานความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงกับ
ฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัย

7.       ติดต่อประสานงานและรายงานผลการดำเนินงาน
ของ RMUTK-UBI  ต่อคณะกรรมการอำนวยการ

8.       ติดตามผลการดำเนินงานของ  RMUTK-UBI 

9.       รวบรวมข้องมูลและผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาและอุปสรรค 
เสนอหัวหน้าโครงการ

10.    ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง


- ชื่อ-สกุล           นางหทัยชนก  ตีรณวัฒนากูล

- ตำแหน่ง           ผู้จัดการ RMUTK-UBI

หน้าที่รับผิดชอบ

1.     กำหนด Road Map แผนกลยุทธ์  แผนการดำเนินงาน
และแผนการปฏิบัติงาน ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน

2.     ปฏิบัติการตาม Road Map  และการบริหารความเสี่ยง

3.     กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการบ่มเพาะ

4.     ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้เข้าร่วมบ่มเพาะ

5.     ประสานความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงกับฝ่ายวิจัย
ของมหาวิทยาลัย

6.     ติดต่อประสานงานและรายงานผลการดำเนินงานของ   
RMUTK-UBI  ต่อคณะกรรมการอำนวยการ

7.     ติดตามผลการดำเนินงานของ  RMUTK-UBI 

8.     รวบรวมข้องมูลและผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาและอุปสรรค
เสนอหัวหน้าโครงการ

9.     ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 
 

- ชื่อ-สกุล           นางสาววราพร ชาญชัยฤทธิ์

- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ RMUTK-UBI

หน้าที่รับผิดชอบ

1.     กำหนด Road Map แผนกลยุทธ์  แผนการดำเนินงานและ
แผนการปฏิบัติงาน ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน

2.     ปฏิบัติการตาม Road Map และการบริหารความเสี่ยง

3.     กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการบ่มเพาะ

4.     ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้เข้าร่วมบ่มเพาะ

5.     ประสานความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงกับฝ่ายวิจัย
ของมหาวิทยาลัย

6.     ติดต่อประสานงานและรายงานผลการดำเนินงานของ
RMUTK-UBI  ต่อคณะกรรมการอำนวยการ

7.     ติดตามผลการดำเนินงานของ RMUTK-UBI

8.     รวบรวมข้องมูลและผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาและอุปสรรค
เสนอหัวหน้าโครงการ

9.     ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง